Trasa vimperské lesnické naučné stezky prochází školním polesím lesnické školy a územím v oblasti severních a západních svahů Boubína.

Zaměření stezky je lesnické. Spolu s informačními středisky Lesů ČR v Zátoni, CHKO Šumava na Idině pile a Školou lesa ČR a ISŠL ve Vimperku nabízí využití jak ke školní výuce, tak i k turistickému a rekreačnímu vyžití.

Na asi 13 km dlouhé trase stezky je umístěno 30 zastavení osazených informačními tabulemi. Informace na tabulích jsou podávány trojjazyčně (česky, anglicky a německy). Doplňkovými objekty na trase stezky jsou odpočinková místa a dřevařská chatka.
Výchozí místo stezky je nedaleko osady Pravětín (asi 4 km jihovýchodně od Vimperka), cílové nedaleko železniční zastávky Zátoň (asi 2,5 km severně od Lenory). Stezku je možné procházet po částech a oběma směry bez ztráty kontinuity (každá informační tabule má uzavřený specifický okruh informací).
Stezka navazuje na informační středisko Lesů ČR v Zátoni, na NS Boubínský prales a na informační středisko CHKO Šumava - Idina Pila.

Zajímavosti na trase:
Způsoby hospodaření v lesích
Škody způsobené na lesních porostech zvěří
Introdukované dřeviny
Prořezávka a její význam
Přirozená obnova lesa
Škůdci lesa a způsoby ochrany před nimi
Půdoochranné funkce lesa