Informační systém provozuje:
Spolek pro popularizaci jižních Čech

Novinky
Chcete dostávat upozornění na nové aktualizace?
Pošlete nám svoji adresu!
Nové letecké fotografie09.05.2010
Dal?í aktualizace byla op?t zam??ená p?edev?ím na fotografie. Nov? p?ibyly letecké fotografie Hluboké nad Vltavou, hradu Zvíkov, Bernartic, Týna nad Vltavou, Radenína, Radomy?le, Chel?ic, Písku, Ková?ova a ?ada dal?ích fotografií zejména z Kaplice, Doudleb, ?idovy strouhy, Chýnova, Stra?ína, ale i z dal?ích míst.
Letecké fotografie09.03.2010
Nová aktualizace byla zam??ená p?edev?ím na dopln?ní nových fotografií. V?t?inou jde o letecké fotografie, které nyní najdete u ?eských Bud?jovic, T?ebon?, Vltavy, Bechyn?, Lipna, Land?tejna, Nových Hrad?, Ro?mberka, Vy??ího Brodu a dal?ích míst.
Nové lokality30.12.2009
Ke konci roku Vám p?iná?íme novou aktualizaci stránek. P?ibyly informace o 11 nových lokalitách (Bý?ov, ?ervený Dv?r, Chanovice, Jan?tejn, L?ovice, Lib?jovice, Omlenice, Sv?tlík, ?ternberk, T?m?v vrch, Zvonková) a celkov? jsme p?idali na 80 nových fotografií.
Do blízké budoucnosti plánujeme p?idání nových fotografií, k n?kterým lokalitám i leteckých.
N?mecká verze30.11.2008
Dnes poprvé m??ete nav?tívit i n?meckou verzi na?ich stránek.
Celoro?ní p?estávka v aktualizacích stránek byla d?sledkem intenzivních p?íprav n?mecké mutace. Její instalaci doprovázejí i zm?ny v ostatních verzích. Nejd?le?it?j?í z nich jsou nové plánky center nejv?t?ích m?st regionu s vyzna?enými památkami a zajímavostmi, o nich? pí?eme. P?ibyly také plánky tras n?kterých nau?ných stezek.
Nové fotografie13.12.2007
V této p?edváno?ní aktualizaci jsme op?t p?idali ?adu fotografií (Kratochvíle, Netolice, p?ehrada Sedlice, Prachatice, Lomnice n. L., Pajrek, Kuklov, Ra?ice, Mirotice, Protivín, Su?ice, P?íb?nice, Záblatí a dal?í místa). Krom? toho jsme také aktualizovali popisy n?kterých lokalit o nové údaje a zajímavosti.
starší

Systémové informace
Ikony, loga a bannery